محصولات Strong

محصولاتی با نگهداری پر قدرت برای ظاهری با دوام طولانی با داشتن عوامل نگهداری حداکثر 8 و عوامل انعطاف تا درجه 6 مدل مویتان را کامل و بی نقص در جای خود حفظ می کند.