محصولات Natural

ظاهری طبیعی همراه با نگهداری مناسب - این توصیف با محصولات لاین Natural ممکن خواهد بود! بیشینه عامل نگهداری روی 3 و درجه بالای 9 برای انعطاف ضامن مدل هایی با ظاهر طبیعی می باشد.