محصولات Extra Strong

نهایت جای گذاری و تعبیه مدل مو ها برای یک ماندگاری فرا طولانی – فقط سقف آسمان بلندی و ایستادگی مو های شما را محدود می کند! عوامل نگهداری تا حد 9 درجه و حد اکثر 2 درجه برای عامل انعطاف، مدل های عجیب و افراطی را برای مو های شما ممکن می سازد.